PER QUÈ FER-TE SOCI I COM FER-HO

Perquè t'apassiona l'òpera.
Perquè vols conèixer aficionats com tu.
Perquè vols participar en activitats relacionades amb l'òpera en el teu entorn.
Perquè vols representacions operístiques de qualitat en la Comunitat Valenciana.
Perquè vols reivindicar una dotació pressupostària equitativa per al Palau de les Arts.
Perquè creus que és important que se senta la veu de la societat civil en la utilització dels nostres recursos públics.
Perquè creus que sense l'espectador no té sentit cap espectacle.
Perquè saps que no basta opinar sinó que és necessari organitzar-se col·lectivament.
Perquè, en definitiva, no pots viure sense la música i el cant.


CÒPIA EL SEGÜENT EN UN MAIL, OMPLI-HO I ENVIA'NS-HO JUNT AMB EL RESGUARD DE LA TRANSFERÈNCIA A tesorero@amicsopera.org

AMICS DE L’ÒPERA I DE LES ARTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FORMULARI D’ INSCRIPCIÓ
Cognoms *
Nom *
Domicili *
Població *
CP *
Provincia *
Telèfon *
Correu-e *
DNI/Passaport *
Compte per domiciliar el pagament: IBAN*
SOL·LICITE, per mitjà de l'ompliment de la present, l'admissió com a soci de número en l'associació Amics de l'Òpera i dels Arts de la Comunitat Valenciana.
A la present sol·licitud adjunt resguard de la transferència/ingrés per import de la quota corresponent a l'any en curs (15€), a favor d'Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana en el compte oberta al seu nom 
IBAN ES7131590024042257973517.
A *, a * de * de 201*
En compliment del que disposa la L.O. de protecció de dades 15/1999, s'informa el sol·licitant de l'existència d'un fitxer de dades personals per al compliment dels fins de l'associació, podent l'interessat exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit dirigit al domicili de l'associació. Assegurant-se així mateix el secret i l'adopció de les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, i el seu tractament o accés no autoritzat.O DESCÀRREGA LA SOL.LICITUD I ENVIA-LA A LA NOSTRA DIRECCIÓ QUE APAREIX EN L'IMPRÉS

Formulari sol.licitud admissió